Om avkastningsportalen

Avkastningsportalen er en tjeneste fra Finans Norge Forsikringsdrift. Portalen viser historisk avkastning for pensjonsprofiler, som pensjonsselskapene tilbyr i det norske markedet for innskuddspensjon og andre pensjonsprodukter. Portalen viser også informasjon om hvordan hver enkelt pensjonsprofil er satt sammen, ulike mål for hvor høy risiko investeringene i profilen har, og ulike kostnadselementer som kan inngå.

Pensjonsprofil er en sammensatt investeringsportefølje som ikke er et enkelt verdipapirfond. Det er en sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko.

Avkastningsportalen er en nøytral plattform. Hver måned rapporterer pensjonsselskapene inn oppdaterte data om sine ulike pensjonsprofiler til Finans Norge Forsikringsdrift. Rammene for innrapporteringen og måten Finans Norge Forsikringsdrift beregner avkastning og de ulike risikomålene på, følger av en bransjeavtale utarbeidet av Finans Norge. Finans Norge Forsikringsdrift er ansvarlig for teknisk og redaksjonelt innhold i portalen. Pensjonsselskapene er ansvarlige for dataen som leveres til Finans Norge Forsikringsdrift.

Formålet med både avkastningsportalen og bransjeavtalen, er å synliggjøre hva som skaper ulikheter i risiko og avkastning profilene imellom. Dette skal gjøre det enklere å sammenligne de ulike profilenes prestasjoner.

Les mer om Finans Norges bransjeavtale her.

Pensjonsselskaper tilknyttet portalen

Alle selskaper som tilbyr innskuddspensjon, står fritt til å rapportere inn data om sine pensjonsprofiler til avkastningsportalen. Dette gjelder uavhengig av om selskapet er et forsikringsselskap, et pensjonsforetak, en bank, eller et forvaltningsselskap for verdipapirfond som forvalter pensjonsordninger.

Følgende pensjonsselskaper leverer i dag data til portalen:

  • DNB liv
  • Storebrand
  • Sparebank 1
  • Gjensidige
  • Nordea Liv

Tjenester

På startsiden for avkastningsportalen kan du velge mellom «bedrift» og «privat», avhengig av om du vil se informasjon om pensjonsprofiler som tilbys i bedriftsmarkedet eller i privatmarkedet. Skillet skyldes ulike kostnadsstrukturer i profilene avhengig av om de er tilgjengelige for en bedrifts pensjonsordning eller for en privatpersons individuelle pensjonssparing. De to portalene opplyser om profilenes totale årlige kostnader, som faktureres enten arbeidsgiver eller den private.

Bruk av våre data

Innholdet i avkastningsportalen kan benyttes fritt av alle som måtte ønske det, men gjenbruk av tekster, tabeller, grafer etc. fra våre nettsider i andre trykte eller digitale media forutsetter at avkastningsportalen.no oppgis som kilde.


Kontakt

E-post: firmapost@finansnorge.no
Merk henvendelsen med “Avkastningsportalen – Finans Norge Forsikringsdrift pensjonsavdeling”.

NB: Finans Norge Forsikringsdrift gir ikke personlige råd til forbrukere. Spørsmål om spesifikke pensjonsprofiler rettes til det pensjonsselskapet som tilbyr pensjonsprofilen.